harpy | وب سایت هارپی

آموزش و پرورش اولویت مقابله با مواد مخدر است

شیراز _ استاندار فارس گفت: توجه به آموزش و پرورش در موضوع مقابله و پیش گیری از اعتیاد باید در اولویت باشد و در این راستا نگاه تخصصی به سمن ها لازم و حاکمیت باید حمایت ویژه داشته باشد.

بستر حذف کنکور باید از آموزش و پرورش شروع شود

معاون وزیر علوم درباره حذف کنکور گفت: بستر حذف کنکور باید از آموزش و پرورش شروع شود تا آموزش دانش‌آموزان از حالت آموزش چگونگی تست زدن به آموزش‌های عمیق و کیفی متمایل شده و بستر حذف کنکور فراهم شود.
صفحه  از ۲۳۱
تبلیغات متحرک